Algemene voorwaarden & Privacy statement

Algemene voorwaarden van MK Floral Design
Delistraat 34, 3072 ZL Rotterdam

Op alle Overeenkomsten die Klant met MK Floral Design aangaat, en op alle diensten en/of producten van MK Floral Design die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van MK Floral Design, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

DEFINITIES

1. “Abonnement”: een Overeenkomst tussen MK Floral Design en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door MK Floral Design van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
2. “Bedenktijd”: de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
3. “MK Floral Design”: de eenmanszaak, gevestigd aan Delistraat 34,3072 ZL Rotterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24352996;
4. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met MK Floral Design een Overeenkomst aangaat;
5. “Overeenkomst”: iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van MK Floral Design afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij MK Floral Design plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan MK Floral Design bindt;
6. “Persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
7. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
8. “Website”: de website www.mkfloraldesign.com waar MK Floral Design haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

EEN ABONNEMENT BIJ MK floral design

a. Contracteren met MK Floral Design geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen MK Floral Design en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de website, het offerte systeem of via de email op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van MK Floral Design te accepteren.
2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant:
a.woonachtig zijn in de gebieden Katendrecht of de Wilhelminapier te Rotterdam. b. een bedrijf zijn in Rotterdam. c. Persoonlijk de bestelling kunnen aannemen bij levering.

VERPLICHTINGEN KLANT

1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aanMK Floral Design Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.

PRIJS

1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
2. MK Floral Design behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij MK Floral Design Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 7 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
5. Bij aangaan van een abonnement zal eenmalig een borg a 30,00 Euro voor een leenvaas worden berekend. Deze borg ontvangt Klant retour bij beëindiging van de overeenkomst en bij het in goede staat retour brengen van de vaas.

BETALING

1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door MK Floral Design aangeboden betalingsmogelijkheden via een automatisch incasso of via facturatie.
2. Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft Klant aan Adyen B.V. toestemming om namens MK Floral Design door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 7 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode, uiterlijk 7 dagen voor de start van een nieuwe serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is MK Floral Design gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is MK Floral Design gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van MK Floral Design voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.
5. Facturen en betalingsherinneringen worden door MK Floral Design uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
6. Het door MK Floral Design te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door MK Floral Design te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of per mail , de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen Bij opzegging van de overeenkomst wordt 1 maand opzegtermijn gehanteerd.2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert MK Floral Design uiterlijk 7 dagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen MK Floral Design de in artikel 7.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.

LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

1. MK Floral Design bezorgt particuliere bloemabonnementen alleen in het gebied Katendrecht en de Wilhelminapier, te Rotterdam. Zakelijke bloem abonnementen worden in heel Rotterdam en omgeving geleverd.
2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
3. Bezorging is alleen mogelijk op de door MK Floral Design genoemde dag namelijk de dinsdag of donderdag. Bezorgtijden zijn indicatief; 13.00-16.00 u.4. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie.
5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt MK Floral Design de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.
6. Bij de levering van een volgend bloemabonnement dienen wij in de gelegenheid te zijn de geleverde leenvaas van de vorige keer mee retour te kunnen nemen, dit kan door middel van persoonlijke overdracht of door het plaatsen van de vaas in een beschermde verpakking voor de deur, dit laatste geheel op eigen risico. Mochten wij geen vaas retour mee kunnen nemen dan zijn wij gerechtigd een extra borg a 30,00 Euro in rekening te brengen. Mits de leenvaas binnen 24 uur wordt geretourneerd bij MK Floral Design, Delistraat 34, 3072 ZL Rotterdam, en hierover vooraf gecommuniceerd is.

HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
3. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en
4. duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.
5. Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) .
6. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan retourneren conform de door MK Floral Design gegeven instructies.
7. Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: MK Floral Design, Delistraat 34, 3072 ZL Rotterdam
8. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij MK Floral Design Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.9. Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal MK Floral Design de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

PRIVACY

1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. MK Floral Design hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

Garantie en aansprakelijkheid

1. Voor zover wettelijk toegestaan is MK Floral Design niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
2. MK Floral Design garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door MK Floral Design verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
3. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
4. MK Floral Design is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

Wijziging VAN DEZE VOORWAARDEN

1. MK Floral Design behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door MK Floral Design toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

ONTBINDING

1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is MK Floral Design gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door MK Floral Design gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
2. MK Floral Design behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

OVERIGE BEPALINGEN

1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door MK Floral Design uitdrukkelijk zijn aanvaard.
2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst MK Floral Design de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
3. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MK Floral Design.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.